Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wolne stanowisko pracy- aspirant pracy socjalnej

Utworzono dnia 16.10.2017
Czcionka:

 

OGŁOSZENIE

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

 

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO

 

NA STANOWISKO PRACY - ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ

 

 • Stanowisko pracy: aspirant pracy socjalnej

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa

 • Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 • Termin podjęcia zatrudnienia: listopad 2017r.

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

   

a) wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogicznym o specjalności pracownik socjalny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, praca socjalna i resocjalizacja, pedagogika opiekuńcza i socjalna, polityka społeczna, socjologia lub nauki o rodzinie, bądź wykształcenie średnie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

 • preferowane doświadczenie pracy na stanowisku administracyjnym,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku aspiranta pracy socjalnej,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe,

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2017r. poz.1769,),

 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

 • znajomość zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego i innych ustaw oraz rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

 • znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office, Windows oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej),

 • nieposzlakowana opinia.

   

  b) wymagania dodatkowe :

 • cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,

 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

 • samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,

 • mile widziane prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

   

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • udzielanie informacji, wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom które dzięki tej pomocy byłyby zdolne samodzielnie rozwiązać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej,

 • udzielanie klientom pełnej informacji o dostępnych formach pomocy,

 • współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia ubóstwa,

 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

 • współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem,

 • obsługa administracyjno - biurowa sekretariatu Ośrodka,

 • prowadzenie punktu kancelaryjnego,

 • nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej,

 • pomoc w prowadzeniu obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej.

 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań z pomocy społecznej.

 • terminowe przekazywanie kompletnej dokumentacji do zatwierdzenia Kierownikowi,

 • współpraca z pozostałymi działami ośrodka,

 • prowadzenie dokumentacji związanej z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, w tym : ustalanie grafików pracy opiekunek, rozliczanie kart pracy opiekunek, ustalanie odpłatności za wykonywane usługi oraz wykonywanie zestawienie odpłatności u osób korzystających z tej formy pomocy,

 • prowadzenie dokumentacji, wydawanie skierowań związanej z przyjmowaniem i rozliczaniem artykułów żywnościowych dla podopiecznych ośrodka,

 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

 • realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych poprzez przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wysyłanie zapotrzebowań i sprawozdań oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji KDR,

 • prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, przyjmowanie, rejestracja i przygotowywanie wniosków wraz z kompletem dokumentów, opracowywanie decyzji administracyjnej do świadczenia,

 • sporządzanie list wypłat oraz sprawozdań i wszelkich innych sprawa związanych z w/w świadczeniem,

 • obsługa programu komputerowego w zakresie świadczenia wychowawczego,

  zastępstwo na stanowisku pracy w czasie nieobecności pracowników z działu pomocy społecznej oraz wydziału świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

 • współpraca z działem księgowości oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

 • realizację innych zleconych zadań wynikających z działalności Ośrodka.

 

3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV ( życiorys),

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy,

e) dokument poświadczający posiadane wykształcenie,

f) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie

i referencje,

g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa

przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji

państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów

lub za przestępstwa skarbowe,

h) zgoda na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn.zm.) oraz ustawą z

dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.

zm.),

i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z

pełni praw publicznych,

j) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika

socjalnego.

 

 

 

 

4. Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów:

 

Oferty należy składać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15a w godz. 7.00- 15.00 z dopiskiem „ Nabór na

stanowisko aspiranta pracy socjalnej” w terminie do dnia 27 października 2017 roku.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55 620-24-17).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy

ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej.

 

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Murawska - Nikołajuk

 

 

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych