Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Utworzono dnia 10.11.2020
Czcionka:

OGŁOSZENIE

PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA CEN RYNKU

W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG

SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

 

 

Krynica Morska, dnia 10 listopada 2020 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro

 

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

I. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

ul. Górników 15 a

82-120 Krynica Morska

Tel. 55 620-24-17

Adres e-mail:a.murawska@mops-krynicamorska.pl

 

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Działając na podstawie : zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.” Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U z 2019 r. poz 1843 z póź. zm.)

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem.

 

Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług (noclegowania, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ogrzewalnia)

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miasta Krynica Morska stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2020 r. poz.1876 z późn. zm.) w formie :

 • tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych

 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 1. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 1 odbywa się na podstawie skierowania oraz indywidualnej decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej .

 2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce uwzględniając okres świadczenia usługi, formę świadczonej usługi oraz zakres usługi zgodnie z normami minimalnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. Z 2018 r. poz. 896).

 3. Liczba osób wymagających udzielenia schronienia w trybie art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2019 r. poz.1843 z późn. zm) w każdej z wymienionych w niniejszym zapytaniu formach, uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

 4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 20 grudnia.

 5. Z wybranym oferentem Ośrodek podpisze umowę określając prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienie gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej w roku 2019, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

 6. Zamawiający zastrzega, aby oferent był umieszczony w rejestrze placówek udzielających tymczasowego schronienia – prowadzonym przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.

 7. Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. Z 2018 r. poz. 896).

 8. Zamawiający zastrzega podpisanie umowy z więcej niż jednym oferentem.

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług, ich zgodności z normami powszechnie obowiązującymi oraz wykonywania tych usług stosowanie do zawartej umowy.

 10. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 11. Oferent winien złożyć ofertę odpowiednio na załącznikach:

 • Załącznik nr 1 - oferta na świadczenie usługi w formie schroniska dla osób bezdomnych

 • Załącznik nr 2 - oferta na świadczenie usługi w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Oferta winna być wypełniona w całości i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.

III Kryteria wyboru oferty:

a) najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta – waga kryterium 70%

b) dogodne umiejscowienie schroniska (teren województwa pomorskiego - najbliższa lokalizacja)

- waga kryterium 30%

Miejsce i termin złożenia ofert

Wypełniony formularz oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1, nr 2 do niniejszego zapytania można złożyć:

a) drogą elektroniczną na adres e mail : a.murawska@mops-krynicamorska.pl

b) drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej ul. Górników 15 a, 82-120 Krynica Morska (liczy się data wpływu do Ośrodka),

c) osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej ul. Górników 15 a, 82-120 Krynica Morska

Oferty należy składać do 30 listopada 2020 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Treść niniejszego zapytania podlega upublicznieniu na tablicy ogłoszeń Ośrodka oraz na stronie internetowej.

IV. Klauzula RODO

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej (dalej: MOPS Krynica Morska ); Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym pisemnie na adres podany powyżej lub pod adresem email a.murawska@mops-krynicamorska.pl

Administrator – MOPS w Krynicy Morskiej wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej ul. Górników 15a, 82-120 Krynica Morska , lub poprzez email sekretariat@mops-krynicamorska.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2020 r. poz.1876 z późn. zm.) ”.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z działaniami przed zawarciem umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy,

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie :skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i Nazwisko : Agnieszka Murawska – Nikołajuk (Kierownik Ośrodka)

Tel. 55 620-24-17 email: a.mutawska@mops-krynicamorska.pl

 

 

 

Agnieszka Murawska- Nikołajuk

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krynicy Morskiej

Załaczniki:

http://www.krynicamorska.naszops.pl/pliki/plik/ogloszenie-zapytanie-ofertowe-schronienie-1605007564.doc

 

TELEFONICZNY PUNKT POTRZEB-SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-CoV-2

TELEFONICZNY PUNKT POTRZEB TRANSPORTOWYCH -SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-CoV-2

55 620 24 17, OD PONIEDZIAŁK DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00 - 15:00
 

INFOLINIA DLA SENIORÓW

SENIORZE!

MASZ WIĘCEJ NIŻ 70 LAT
I POTRZEBUJESZ WSPARCIA?

ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ

22 505 11 11

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 2 punkty, w których można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

- ul. Warszawska 28B, 82-100 Nowy Dwór Gdański- budynek Sądu Rejonowego w Malborku- I piętro- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00

- ul. Morska 11, 82-103 Stegna- budynek Domu Pomocy Społecznej "MORS"- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00