Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Utworzono dnia 08.12.2020
Czcionka:

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zaproszenie do składania ofert

na usługę zapewnienia (tj. przygotowania, wydania i/lub dowiezienia) gorących posiłków dla Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

I. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

ul. Górników 15 a

82-120 Krynica Morska

Tel. 55 620-24-17

Adres e-mail:a.murawska@mops-krynicamorska.pl

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019r. poz. 1843 z późn. zm)

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określonego niniejszym zapytaniem.

Przedmiot zamówienia:

Usługa zapewnienia codziennych (tj. przygotowania, wydania i – w zależności od potrzeb – dowiezienia do siedziby Zamawiającego – MOPS w Krynicy Morskiej) gorących posiłków (tj. obiad dwudaniowy lub zupa regeneracyjna z wkładką mięsną lub porcją chleba) dla Podopiecznych (Świadczeniobiorców) MOPS w Krynicy Morskiej (tj. dla osób dorosłych, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić jednego gorącego posiłku dziennie szczególnie w okresie jesienno – zimowym, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do godz. 14.00 (lub w innych godzinach ustalonych przez obie Strony), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Przewidywana liczba dzienna wydawanych posiłków od 15 do 30 posiłków dziennie.

Świadczeniem w formie gorącego posiłku będą objęci Świadczeniobiorcy Zamawiającego – w oparciu o decyzje administracyjne wydane przez Zamawiającego.


 

Posiłki będą wydawane na podstawie imiennej listy osób uprawnionych do otrzymania posiłku, przygotowanej przez Zamawiającego. W wyjątkowych nagłych sytuacjach, Zamawiający dopuszcza możliwość telefonicznego lub mailowego zgłoszenia osoby do korzystania z posiłku z dniem zgłoszenia.


 

Sposób przygotowania posiłków: Posiłki (obiad dwudaniowy lub jeden gorący posiłek – 0,5 litra zupy lub więcej z mięsną wkładką lub porcją chleba) powinien posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu posiłków uwzględniać będzie świeże produkty. Forma posiłku dla danego Świadczeniobiorcy MOPS wynika ze wskazań wyżej opisanej listy osób uprawnionych do otrzymania posiłku a w przypadku braku takiej informacji na ww. liście – według wyboru samego Świadczeniobiorcy MOPS.

Podane powyżej liczby posiłków są liczbami szacunkowymi i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie. Nie stanowi to zatem ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie może być podstawą do roszczeń z tytułu zrealizowanych posiłków lub być podstawą odmowy zrealizowania zamówienia. Liczba określona powyżej może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w zależności od ilości osób potrzebujących posiłki w danym okresie. Wykonawca będzie realizował niniejszy przedmiot zamówienia w zależności od potrzeb Świadczeniobiorców Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia (w zależności od potrzeb Zamawiającego) lub zwiększenia (nie więcej jednak niż do 40 posiłków dziennie) liczby Świadczeniobiorców, dla których zostało przyznane prawo do gorącego posiłku.

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia za przygotowane/ posiłki, potwierdzone na liście osób uprawnionych do wydania posiłku w danym miesiącu.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków różnorodnych, dobrej jakości, o rzetelnej wadze i wartości odżywczej zgodnej z zasadami żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, z uwzględnieniem norm określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.), z uwzględnieniem zalecanych wartości energetycznych, wyrażonych w przeliczeniu na jedną osobę i jeden dzień, uwzględniając grupę zapotrzebowania dla diety podstawowej zdrowego człowieka, stosowanej u osób nie wymagających żywienia dietetycznego, zgodnych z przepisami prawa w zakresie higieny żywienia przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Wymaga się, aby produkty objęte dostawą spełniały wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Posiłki wydawane powinny być estetycznie.

 

Przy wydawaniu posiłków, Wykonawca przestrzega zaleceń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Gorące posiłki powinny uwzględniać obecność pełnowartościowego białka (mięso, mleko, jaja, ryby) z dodatkiem warzyw lub owoców z uwzględnieniem sezonowości, produkty zbożowe, mleko i przetwory mleczne, podroby, masło, śmietana i inne tłuszcze, suche nasiona strączkowe, być urozmaicone zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, pod względem organoleptycznym oraz sporządzane ze świeżych produktów posiadających aktualne terminy ważności.

 

Zamawiający wymaga, aby wydawane posiłki były świeże, dobrze ubarwione, bez uszkodzeń mechanicznych, zanieczyszczeń oraz bez obcych zapachów z ograniczoną ilością substancji dodatkowych (konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych). Wyklucza się posiłki typu fast-food oraz dania przygotowywane z proszku.

 

Nie dopuszcza się wydania posiłku innej osobie niż Świadczeniobiorca Zamawiającego uprawniony do jego otrzymania bez pisemnego upoważnienia do odbioru posiłku potwierdzonego przez pracownika socjalnego Zamawiającego.

 

Wykonawca nie może wydawać osobie równowartości posiłku w gotówce.

 

Wykonawca zapewnia lokal, w którym będą wydawane posiłki, który spełnia normy techniczne, wymogi sanitarno-higieniczne oraz posiada odpowiednie wyposażenie umożliwiające należytą realizację przedmiotu zamówienia,

Przygotowywanie posiłków powinno odbywać się w lokalu z odpowiednim zapleczem, w którym prowadzona jest działalność związana z żywieniem, a Wykonawca powinien mieć stosowne pozwolenia, umowy, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

 

Sztućce i naczynia wykorzystywane podczas wydawania posiłków powinny być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością.

 

W przypadku dowożenia posiłków do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przewożenia posiłków środkiem transportu przystosowanym i dopuszczonym do przewozu żywności, a osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do posiadania aktualnej książeczki sanitarno- epidemiologicznej. Transport posiłków powinien odbywać się w odpowiednich, przeznaczonych do tego celu, pojemnikach termoizolacyjnych.

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących Świadczeniobiorców Zamawiającego.

 

Wykonawca ma odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

Personel Wykonawcy powinien być przyjaźnie nastawiony do Świadczeniobiorców Zamawiającego.

 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego tabel kaloryczności serwowanych posiłków w terminie 2 dni roboczych od wezwania. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi wykaz stosowanych do przygotowywania posiłków produktów i surowców wraz z nazwami producentów w terminie 2 dni roboczych od wezwania.

 

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania wyznaczonego pracownika MOPS o nie zgłaszaniu się i/lub brak odbioru posiłku przez Świadczeniobiorcę Zamawiającego w trzeci dzień nieobecności (telefonicznie/faks/mail – sposób do ustalenie z Zamawiającym) do tutejszego Ośrodka w godzinach jego urzędowania tj. 07.00 – 15.00. Po tym czasie Wykonawca wykreśla osobę z listy Świadczeniobiorców i podejmuje wydawanie posiłków dopiero po powtórnym zgłoszeniu takiej konieczności przez MOPS.

 

W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Świadczeniobiorcom Zamawiającego posiłki z innych źródeł o niegorszej jakości oraz cenie ustalonej w umowie.

 

Zamawiający może dokonywać kontroli usług świadczonych przez Wykonawcę, w szczególności:

 1. sprawdzać, czy posiłki wydawane są osobom uprawnionym,

 2. pod względem jakości wydawanych/dowożonych posiłków.


 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien zapewnić stały kontakt telefoniczny, w godzinach pracy Zamawiającego z upoważnionym pracownikiem Wykonawcy.


 

III. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające zdolność organizacyjną do realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. dysponować adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia,

 2. dysponować lokalem, posiadającym decyzję właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania w nim posiłków w zbiorowym żywieniu,

 3. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osobom realizującym posiłki, w sytuacjach określonych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1778 z późn. zm.) niezależnie od formy zatrudnienia, minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia brutto zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia nie pokrywa się z okresem realizacji zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia ww. ubezpieczenia na czas realizacji zamówienia.

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

 

Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w Formularzu Ofertowym.

 

 

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia - od 01.01.2021 roku – do 31.12.2021 roku

 

 

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i Nazwisko : Agnieszka Murawska – Nikołajuk (Kierownik Ośrodka)

Tel. 55 620-24-17 e‐mail: a.mutawska@mops-krynicamorska.pl


Formularz oferty oraz szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz oferty

Utworzono dnia 08.12.2020, 14:40

TELEFONICZNY PUNKT POTRZEB-SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-CoV-2

TELEFONICZNY PUNKT POTRZEB TRANSPORTOWYCH -SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-CoV-2

55 620 24 17, OD PONIEDZIAŁK DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00 - 15:00
 

INFOLINIA DLA SENIORÓW

SENIORZE!

MASZ WIĘCEJ NIŻ 70 LAT
I POTRZEBUJESZ WSPARCIA?

ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ

22 505 11 11

Zegar

Kalendarium

Listopad 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 2 punkty, w których można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

- ul. Warszawska 28B, 82-100 Nowy Dwór Gdański- budynek Sądu Rejonowego w Malborku- I piętro- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00

- ul. Morska 11, 82-103 Stegna- budynek Domu Pomocy Społecznej "MORS"- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00