Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Czcionka:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa


 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1)- rozp. FEAD.


 

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.


 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.


 

Kryterium otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020

Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej
i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015, pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które
z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie powinno trafiać do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż:

  • 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

  • 771 zł w przypadku osoby w rodzinie

Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały i intensywny. Program jest uzupełnieniem działań gmin w zakresie udzielania posiłku lub dożywiania dzieci najuboższym mieszkańcom, w większości przypadków adresowany jest do osób i rodzin korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej.


 

Jak dołączyć do programu?

Wystarczy zgłosić się do MOPS w Krynicy Morskiej i dopełnić formalności, które polegają na wypełnieniu oświadczeń, oraz złożyć podpisy na skierowaniu i oświadczeniach. Należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający uzyskany dochód w miesiącu poprzednim /z kwotą netto- może być to odcinek z renty, zaświadczenie od pracodawcy, decyzja ZUS itp./

O dostawie żywności i terminie odbioru informujemy zakwalifikowane osoby telefonicznie. Za każdym razem odbiór artykułów ma miejsce w budynku MOPS w Krynicy Morskiej ul. Górników 15a w godzinach 7.00- 15.00

Czy dołączenie do programu jest tym samym, co korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej?

Absolutnie nie. Osoby, które dołączają do programu, lecz nie korzystają ze świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej /np. zasiłki stałe, okresowe, celowe/, nie staja się świadczeniobiorcami pomocy społecznej.


 

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania
i pomożemy w przystąpieniu do programu. Tel. 55 620 24 17


 

Zespół Ośrodka

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych