Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aspirant pracy socjalnej

Czcionka:

OGŁOSZENIE

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

- ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ -

 

 • Stanowisko pracy: aspirant pracy socjalnej

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 • Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 • Termin podjęcia zatrudnienia: wrzesień 2019 r.

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

   

a) wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogicznym o specjalności pracownik socjalny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, praca socjalna i resocjalizacja, pedagogika opiekuńcza i socjalna, polityka społeczna, socjologia lub nauki o rodzinie, bądź wykształcenie średnie i kontynuowanie nauki- studia wyższe na kierunku praca socjalna

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

 • preferowane doświadczenie pracy na stanowisku administracyjnym,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku aspiranta pracy socjalnej,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe,

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • znajomość zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego i innych ustaw oraz rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

 • znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Windows oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej),

 • nieposzlakowana opinia.

   

  b) wymagania dodatkowe :

 • cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,

 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

 • samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,

 • mile widziane prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

   

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • udzielanie informacji, wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom które dzięki tej pomocy byłyby zdolne samodzielnie rozwiązać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej,

 • udzielanie klientom pełnej informacji o dostępnych formach pomocy,

 • współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia ubóstwa,

 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

 • współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem,

 • obsługa administracyjno - biurowa sekretariatu Ośrodka,

 • prowadzenie punktu kancelaryjnego,

 • nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej,

 • pomoc w prowadzeniu obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej.

 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań z pomocy społecznej.

 • terminowe przekazywanie kompletnej dokumentacji do zatwierdzenia Kierownikowi,

 • współpraca z pozostałymi działami ośrodka,

 • prowadzenie dokumentacji, wydawanie skierowań związanej z przyjmowaniem i rozliczaniem artykułów żywnościowych dla podopiecznych ośrodka,

 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

 • realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych poprzez przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wysyłanie zapotrzebowań i sprawozdań oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji KDR,

 • prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz pr. rządowego „Dobry start” tj. przyjmowanie, rejestracja i przygotowywanie wniosków wraz z kompletem dokumentów, opracowywanie informacji oraz decyzji administracyjnej do świadczenia,

 • sporządzanie list wypłat oraz sprawozdań i wszelkich innych spraw związanych z w/w świadczeniem,

 • obsługa programu komputerowego w zakresie świadczenia wychowawczego,dobry start,

 • zastępstwo na stanowisku pracy w czasie nieobecności pracowników z działu pomocy społecznej oraz wydziału świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

 • współpraca z działem księgowości oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

 • realizację innych zleconych zadań wynikających z działalności Ośrodka.

 

3. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,

 5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

 6. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. opinie, referencje,

 10. oświadczenie o zgodzie na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.)

 11. dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Aspirant pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.)

4. Warunki zatrudnienia:

a) zatrudnienie od 09 września 2019 roku z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy – 1 etat , przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

c) miejsce wykonywania pracy - siedziba MOPS w Krynicy Morskiej.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów: do 30 sierpnia 2019 roku do godz. 15:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej przy ul. Górników 15a w godz. 7.00-15.00 z lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Aspirant pracy socjalnej ”.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

 

6. Dodatkowe informacje:

Wszelkie informacje o naborze oraz wynikach będą umieszczone za stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej www.krynicamorska.naszops.pl i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej.


 

Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55 620- 24 -17).

Informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Górników15a, 82-120 Krynica Morska. Dane będą przetwarzane zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Murawska - Nikołajuk


 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 2 punkty, w których można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

- ul. Warszawska 28B, 82-100 Nowy Dwór Gdański- budynek Sądu Rejonowego w Malborku- I piętro- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00

- ul. Morska 11, 82-103 Stegna- budynek Domu Pomocy Społecznej "MORS"- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00