Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent rodziny

Czcionka:

OGŁOSZENIE

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

 

POSZUKUJE KANDYDATÓW

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

ASYSTENT RODZINY

 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

Zatrudnienie naw/w stanowisku nie wymaga przeprowadzenia naboru o jakim mowa wart. 11 ust. 1 ustawy

z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Górników 15a

82-120 Krynica Morska

 

II. Określenie stanowiska pracy :

Nazwa stanowiska pracy: asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony

Wymiar etatu: 1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia : czerwiec 2019 rok

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

   

a) wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna bądź

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018r., poz. 998 z późn.zm.) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,

 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, zakres programowy szkolenia , o którym mowa powyżej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla asystenta rodziny ( Dz. U. z 2011r. Nr 272, poz. 1608).

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa skarbowe.

   

b) wymagania dodatkowe :

 • znajomość przepisów zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa rodzinnego, prawa pracy,

   

 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096),

 • biegła znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office, Windows oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej),

 • nieposzlakowana opinia

 • cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,

 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

 • samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,

 • prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji,

   

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a) zadania główne:

 • opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym dworze Gdańskim, planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,

 • wspieranie aktywności społecznej i zawodowej rodzin,

 • motywowanie do udziału zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w tym podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa,

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

 • sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

 • wykonywanie innych zdań i poleceń przełożonych.

 

3. Wymagane dokumenty:

a) życiorys ( CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy,

c) kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy,

d) kopie dokumentów poświadczający posiadane wykształcenie,

e) kopie inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

opinie i referencje,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa

przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji

państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów

lub za przestępstwa skarbowe,

g) oświadczenie o zgodzie na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych

 

 

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.)

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z

pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika

socjalnego,

j) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki

obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

4. Warunki zatrudnienia:

a) zatrudnienie od czerwca 2019 roku na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy – 1 etat , przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w systemie zadaniowego

czasu pracy,

c) miejsce wykonywania pracy - siedziba MOPS w Krynicy Morskiej oraz terem Gminy Miasta

Krynica Morska,

d) przez zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia

zaświadczenia o niekaralności.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów: do 31 maja 2019 roku do godz. 15:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej przy ul. Górników 15a w godz. 7.00-15.00 z lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Asystent rodziny ”.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

 

6. Dodatkowe informacje:

 

Wszelkie informacje o naborze oraz wynikach będą umieszczone za stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej www.krynicamorska.naszops.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej.

Dokumenty osób , które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane , zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55 620- 24 -17).

Informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Górników15a, 82-120 Krynica Morska. Dane będą przetwarzane zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Murawska - Nikołajuk

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 2 punkty, w których można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

- ul. Warszawska 28B, 82-100 Nowy Dwór Gdański- budynek Sądu Rejonowego w Malborku- I piętro- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00

- ul. Morska 11, 82-103 Stegna- budynek Domu Pomocy Społecznej "MORS"- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00