Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pracownik socjalny

Czcionka:

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

Zatrudnienie na w/w stanowisku nie wymaga przeprowadzenia naboru o jakim mowa w art. 11 ust. 1

ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Górników 15a

82-120 Krynica Morska

II. Określenie stanowiska pracy :

Nazwa stanowiska pracy: pracownik socjalny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia : sierpień 2019 rok

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

 

a) wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków :

  - posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

  - ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

  - do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków : pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

 • preferowane doświadczenie pracy na stanowisku administracyjnym w tym na stanowisku pracownika socjalnego,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe,

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1508 z późn. zm.),

 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r ., poz. 2096 z późn.zm.),

 • znajomość zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego i innych ustaw oraz rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

 • biegła znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office, Windows oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej),

 • nieposzlakowana opinia.

   

b) wymagania dodatkowe :

 • cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,

 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

 • samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,

 • prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a) zadania główne:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pracy pomocy osobom potrzebującym,

 • wydawanie decyzji w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,

 • świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej,

 • organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej tzn. zawieranie kontraktów socjalnych, wsparcia w pełnieniu społecznej aktywnej roli i integracji w środowisku osobom korzystającym z pomocy społecznej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych,

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

 • współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia ubóstwa,

 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

 • współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem,

   

b) zadania dodatkowe :

 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 • współpraca z działem księgowości oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

 • realizację innych zleconych zadań wynikających z działalności Ośrodka.

 

3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV ( życiorys),

c) świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy,

d) dokument poświadczający posiadane wykształcenie,

e) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie

i referencje,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa

przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji

państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów

lub za przestępstwa skarbowe,

g) zgoda na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.)

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z

pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika

socjalnego.

4. Warunki zatrudnienia:

a) zatrudnienie od 1 sierpnia 2019 roku na czas określony ( próbny) z możliwością

zatrudnienia na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy – 1 etat , przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

c) miejsce wykonywania pracy - siedziba MOPS w Krynicy Morskiej oraz terem Gminy

Miasta Krynica Morska,

d) przez zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia

zaświadczenia o niekaralności.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów: do 28 czerwca 2019 roku do godz. 15:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej przy ul. Górników 15a w godz. 7.00-15.00 z lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Pracownik socjalny ”.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


 


 

Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

 

6. Dodatkowe informacje:

 

Wszelkie informacje o naborze oraz wynikach będą umieszczone za stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej www.krynicamorska.naszops.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej.

Dokumenty osób , które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane , zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55 620- 24 -17).

Informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Górników15a, 82-120 Krynica Morska. Dane będą przetwarzane zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Murawska - Nikołajuk

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

oświadczenie o wyrażeniu zgody + klauzula informacyjna

Utworzono dnia 06.05.2019, 11:20

konkurs pracownik socjalny

Utworzono dnia 06.05.2019, 11:19

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 2 punkty, w których można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

- ul. Warszawska 28B, 82-100 Nowy Dwór Gdański- budynek Sądu Rejonowego w Malborku- I piętro- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00

- ul. Morska 11, 82-103 Stegna- budynek Domu Pomocy Społecznej "MORS"- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00