Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Kierownika MOPS Krynica Morska

Nr 22/2014 z dnia 29.12.2014r.

 

 

 

   REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KRYNICY MORSKIEJ

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka a w szczególności strukturę, zakresy działania, podział zadań, zasady kierowania pracą w ośrodku, zasady i tryb opracowania aktów prawnych, zasady podpisywania pism i dokumentów, zasady ich udostępniania.

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Ośrodku lub MOPS – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej;

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej;

3) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej;

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Krynicy Morskiej;

5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Krynicy Morskiej;

6) Głównym Księgowym - należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej;

7) Wydziałach – należy przez to rozumieć Wydział Pomocy Społecznej, Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Finansowy;

8) Działach - należy przez to rozumieć Dział ds Pomocy Społecznej, Dział ds Asysty Rodzinnej i Dział ds Usług Opiekuńczych.

 

 

§ 3

 

 

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy – Miasta Krynica Morska.

2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, określonych w statucie Ośrodka przez Radę Miejską.

3. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

4. Każdy pracownik Ośrodka przed rozpoczęciem pracy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Oświadczenie pracownika dotyczące znajomości regulaminu, zaopatrzone w podpis i datę dołącza się do akt osobowych.

 

 

§ 4

 

 

1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej, Statutu oraz zarządzeń Kierownika.

 

§ 5

 

Podstawą działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej jest:

1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

( Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.);

2. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.);

3. ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2014r.,poz. 1202 z późn. zm.);

4. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm);

5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych

( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.);

6. ustawa z dnia 29 września 1994r., o rachunkowości

( t.j. Dz.U.z 2013r., poz. 330 z późn.zm.);

7. ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.);

8. ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

( Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

9. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

( Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.)

10. ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

( Dz. U. z 2013r., poz. 1456 z późn. zm.)

11. ustawa z dnia 19 października 2007r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów ( Dz.U. z 2012 r., poz.1228 z późn. zm.)

12. ustawa z dnia27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze

środków publicznych (Dz.U. z 2008r.Nr 164, poz.1027 z póżn.zm.),

13. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(Dz.U. z 2014r.,poz. 567),

14. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych

warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014r.,poz.755)

15. Status Miasta Krynica Morska;

16. Status MOPS Krynica Morska;

17. Inne przepisy prawa materialnego regulujące zadania i kompetencje organów gminy.

 

Rozdział 2

Misja i cele działania Ośrodka

 

 

§ 6

 

1. Misją Ośrodka jest zapewnienie sprawnego i fachowego realizowania zadań własnych gminy, jak i zleconych w zakresie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw.

 

2. Celami działania Ośrodka są:

 

a) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

b) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

c) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

d) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

e) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych

 

 

Rozdział 3

Zasady kierowania Ośrodkiem

 

 

§ 7

 

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2. Kierownik kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Głównego Księgowego.

3. Główny Księgowy wydaje decyzje administracyjne w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza na wniosek Kierownika Ośrodka w czasie jego nieobecności.

4. W czasie nieobecności Kierownika- Główny Księgowy wykonuje wszystkie jego czynności z wyjątkiem zatrudniania, zwalniania i nagradzania pracowników.

5. Główny Księgowy pełni funkcję Kierownika Wydziału Finansowego.

6. Kierownik określa szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków dla Głównego Księgowego i pozostałych pracowników.

7. Kierownik wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji.

 

§ 8

 

Kierownik jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

 

 

§ 9

 

1. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2. Kierownik Ośrodka decyduje o zatrudnieniu, zwalnianiu, wynagradzaniu, przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych pracownikom Ośrodka zgodnie z Kodeksem Pracy i regulaminem wynagradzania.

 

§ 10

 

1. Kierownik wykonuje zadania według właściwości rzeczowej i miejscowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej, zarządzeń i ustaleń Burmistrza Miasta Krynica Morska i Wojewody Pomorskiego.

2. Kierownik wydaje akty prawne w formie przewidzianej prawem w zakresie posiadanych kompetencji.

 

 

§ 11

 

1. Kierownik załatwia sprawy z zakresu administracji publicznej wydając decyzje administracyjne zgodnie z upoważnieniami Burmistrza.

2. Kierownik wykonuje zadania w ramach pełnomocnictwa ogólnego oraz pełnomocnictw

szczególnych udzielonych przez Burmistrza.

3. Kierownik organizuje, koordynuje, nadzoruje przebieg realizowanych zadań Ośrodka.

4. Kierownik odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia mienia,

ład porządek w kierowanym zakładzie pracy.

5. Kierownik przedstawia Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.

6. Kierownik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

a) Głównego Księgowego,

b) Pracownika Socjalnego, Aspiranta Pracy Socjalnej,

c) Pracownika ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,

d) Asystenta Rodziny,

e) Opiekunki Społecznej.

 

Rozdział 4

 

Organizacja Ośrodka

 

 

§ 12

 

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą samodzielne stanowiska pracy.

2. Schemat organizacyjny Ośrodka stanowi integralną część Regulaminu i jest on określony w załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 

§ 13

 

1. W skład Ośrodka wchodzą następujące wydziały z samodzielnymi stanowiskami pracy- działami, które w prowadzonych sprawach otrzymują oznaczenia:

 

1) Wydział Systemu Pomocy Społecznej (PS) w skład którego wchodzą:

a) Dział ds Pomocy Społecznej (PS) w skład którego wchodzi pracownik socjalny oraz aspirant pracy socjalnej;

b) Obsługa Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) którą prowadzi pracownik socjalny;

c) Dział ds. Asysty Rodzinnej (AR) w skład którego wchodzi asystent rodziny;

d) Dział ds. Usług Opiekuńczych (UO) w skład którego wchodzi opiekun w ośrodku pomocy społecznej;

2) Wydział ds Świadczeń Rodzinnych (ŚR), Wydział Funduszu Alimentacyjnego (FA)

w skład którego wchodzi pracownik d/s świadczeń rodzinnych i funduszu

alimentacyjnego,

3) Wydział Finansowy (FK) w skład którego wchodzi główny księgowy;

2. Pracą wymienionych wydziałów i działów bezpośrednio kieruje Kierownik Ośrodka.

3. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni Główny Księgowy lub inny

wyznaczony pracownik przez Kierownika.

4. Główny Księgowy potwierdza wykonanie podróży służbowej Kierownikowi na

poleceniu wyjazdu.

5. W miarę potrzeb Kierownik zatrudnia pracowników na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy, umowy zlecenie lub umów o dzieło.

 

 

Rozdział 5

Zakresy działania Wydziałów Ośrodka

 

§ 14

 

1. Kierownik, Główna Księgowa oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy,

odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie należyte wykonywanie powierzonych

zadań, a w szczególności za:

1) terminowe, rzetelne i zgodne z prawem załatwianie spraw;

2) gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem, zgodnie z przepisami

prawa oraz z zasadami określonymi przez Radę i Burmistrza;

3) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników postanowień regulaminów

obowiązujących w Ośrodku, przepisów bhp i ppoż.,

4) nadzorowanie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych i

dostępu do informacji publicznej;

5) usprawnianie organizacji, metod i form pracy;

6) opracowywanie procedur załatwiania poszczególnych spraw;

7) podnoszenie jakości świadczonych usług.

 

 

 

§ 15

 

 

1. W celu właściwego wykonywania zadań , Wydziały Ośrodka zobowiązane są do bieżącej

współpracy w szczególności :

1) przygotowywanie projektów oraz realizacja uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza;

2) opracowywanie wniosków do projektu budżetu Miasta Krynica Morska oraz realizacja

zadań ujętych w budżecie;

3) opracowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji

Rady;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu

administracji publicznej;

5) przygotowywanie spraw do wykonania czynności egzekucyjnych w administracyjnym

postępowaniu egzekucyjnym;

6) kompetentna i sprawna obsługa interesantów;

7) ochrona danych osobowych oraz zapewnienie dostępu do informacji publicznej;

8) stosowanie instrukcji kancelaryjnej;

9) prowadzenie archiwizacji dokumentów;

10 stosowania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych;

11) ponoszenie odpowiedzialności za wykonaną pracę;

12) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w toku realizacji zadań.

 

§ 16

 

Wydział Systemu Pomocy Społecznej dzieli się na następujące działy :

  • Dział ds. pomocy społecznej,

  • Dział ds asysty rodzinnej,

  • Dział ds usług opiekuńczych.

     

§ 17

 

Dział ds. Pomocy Społecznej wykonuje w szczególności zadania w zakresie :

 

1) realizacji działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich

integracji z środowiskiem;

2) organizacji środowiskowych form pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia;

3) współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami i podmiotami działającymi w

obszarze pomocy społecznej;

4) przeciw działania negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym;

5) opracowywania i wdrażania programów i projektów ukierunkowanych na pomoc osobom

i rodzinom w środowisku, ze szczególnym naciskiem na grupy osób zagrożonych

ubóstwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym;

6) pracy socjalnej;

7) profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

8) prowadzenia postępowań w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej;

9) realizacji świadczeń pieniężnych, usług i świadczeń w naturze;

10) prowadzenie całości dokumentacji z zakresu pomocy społecznej klientów Ośrodka

w tym : przyjmowanie wniosków, przeprowadzania wywiadów środowiskowych, przygotowywanie decyzji administracyjnych, sporządzania list wypłat zasiłków oraz przekazywanie ich do księgowości, sporządzania sprawozdań z zakresu pomocy społecznej;

11) prowadzenia postępowań związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej

i lokalnych ośrodków wsparcia;

12) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie powierzonych zadań, w tym

wykonywanie czynności związanych z postępowaniami odwoławczymi;

13) sporządzaniu bilansu potrzeb i sprawozdań z zakresu pomocy pomocy społecznej;

14) zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego świadczeniobiorców,pomocy

społecznej – prowadzenie ewidencji;

15) prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji administracyjnych;

16) organizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

17) prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji usług opiekuńczych;

18) obsługa systemu informatycznego dotyczącego pomocy społecznej;

19) udział w posiedzeniu oraz grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

20) prowadzenie monitoringu rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy;

21) obsługa administracyjna i biurowa prowadzonych postępowań ZI,

22) zastępstwo pracownika na stanowisku ds. Asysty Rodzinnej i z Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w czasie nieobecności w pracy,

23) wykonywanie innych czynności zlecanych przez Kierownika .

 

§ 18

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krynicy Morskiej, którą wykonuje Dział Pomocy Społecznej - pracownik socjalny.

 

§ 19

 

Dział ds. Asysty Rodzinnej wykonuje w szczególności zadania w zakresie :

1) zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnieniu swoich funkcji;

2) analizowania sytuacji rodzin będących w kryzysie;

3) przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

4) pomocy i opieki wychowania dzieci oraz pomocy w prowadzeniu gospodarstwa

domowego;

5) wydawania opinii o rodzinie i jej członkach na wniosek sądu lub innych uprawnionych

organów;

6) opracowywania i realizacji indywidualnych planów pomocy rodzinie we współpracy

z członkami rodziny oraz pracownikiem socjalnym;

7) wspierania aktywności społecznej rodzin;

8) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia

bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

9) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

10) monitorowania funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

11) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członków,

12)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dzieci i rodziny,

13) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm),

14) zastępstwo pracownika z działu ds Pomocy Społecznej podczas nieobecności w pracy,

15) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika.

 

§ 20

 

Dział ds. Usług opiekuńczych realizowany jest przez opiekuna w ośrodku pomocy społecznej i jego zadaniem w szczególności jest:

1) prowadzenie usług opiekuńczych dla osób samotnych wymagających tej formy pomocy jak również dla osób w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić opieki i usług w szczególności w zakresie zaspokojenia podstawowych , codziennych potrzeb życiowych, opieki higieniczno-sanitarnej jak również pielęgnacji zleconej przez lekarza,

2) realizacja usług opiekuńczych następuje w miejscu zamieszkania osób zainteresowanych.

 

§ 21

 

Wydział Świadczeń Rodzinnych wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1) prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych;

2) ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i ich wypłacanie;

3) koordynacji realizacji świadczeń rodzinnych;

4) przygotowywania projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych

świadczeń rodzinnych;

5) przygotowywania należnych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz

ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych;

6) prowadzenia rejestrów składanych wniosków oraz wydanych decyzji;

7) prowadzenia postępowań w sprawach wniesionych odwołań;

8) sporządzania statystycznych zestawień wydawanych decyzji administracyjnych oraz

przygotowanie do finansowej realizacji.

9) sporządzania bilansu potrzeb i sprawozdań,

10) prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych,

1

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 335

Utworzono dnia: 20.08.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

02.11.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy