Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

UTWORZONO TELEFONICZNY PUNKT POTRZEB TRANSPORTOWYCH

Utworzono dnia 18.01.2021
Czcionka:
UTWORZONO TELEFONICZNY PUNKT POTRZEB TRANSPORTOWYCH NA SZCZEPIENIA PRZECIWKO SARS-CoV-2

Informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej został zorganizowany telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Osoby spełniajace poniższe kryteria, proszone są o kontakt pod numerem:

55 620 24 17

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 do 15:00

Transport do punktów szczepień, zorganizowany będzie dla osób:

  1. niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

  2. mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZAKRESIE ORGANIZACJI TRANSPORTU OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „ Rozporządzenie RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15a, 82-120 Krynica Morska. Kontakt z administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie na wskazany adres, telefonicznie pod numerem tel. 55 620 24 17 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mops-krynicamorska.pl

  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Jednostce za pomocą poczty elektronicznej: iod@mops-krynicamorska.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.

  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z zadaniem nałożonym na Administratora na podstawie art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu organizacji transportu do punktu szczepień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit d i e, Rozporządzenia RODO tj.:

    • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

    • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe szczególnej kategorii tj. dane dotyczące stanu zdrowia (informacje o niepełnosprawności) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia RODO tj.:

  • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową.

        4.  Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskane bezpośrednio od osób zgłaszających potrzebę zapewnienia transportu, jak również z punktów szczepień, w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie danych. Pozyskane dane obejmują następujące kategorie: imię, nazwisko, PESEL, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o stanie zdrowia (stopień niepełnosprawności).

        5.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a także przez okres niezbędny do rozliczenia dotacji na realizację zadania.

        6.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, a także podmiotom z którymi współpracuje Administrator w zakresie organizacji usługi transportu na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.

        7. Podanie danych jest obligatoryjne w przypadku wnioskowania o zapewnienie transportu do punktu szczepień, nie podanie danych może skutkować odmową realizacji dowozu.

        8. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO), prawo do sprzeciwu (ar. 21 Rozporządzenia RODO).

        9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

TELEFONICZNY PUNKT POTRZEB-SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-CoV-2

TELEFONICZNY PUNKT POTRZEB TRANSPORTOWYCH -SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-CoV-2

55 620 24 17, OD PONIEDZIAŁK DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00 - 15:00
 

INFOLINIA DLA SENIORÓW

SENIORZE!

MASZ WIĘCEJ NIŻ 70 LAT
I POTRZEBUJESZ WSPARCIA?

ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ

22 505 11 11

Zegar

Kalendarium

Listopad 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 2 punkty, w których można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

- ul. Warszawska 28B, 82-100 Nowy Dwór Gdański- budynek Sądu Rejonowego w Malborku- I piętro- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00

- ul. Morska 11, 82-103 Stegna- budynek Domu Pomocy Społecznej "MORS"- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00