Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin i schemat organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR MOPS.021.8.2018

 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

 

z dnia 01 marca 2018 roku

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

 

 

Na podstawie § 10 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej z dnia 30 marca 2017 roku roku uchwalonego uchwałą nr XXVII/258/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Uchyla się:

 • Zarządzenie nr 22/2014 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej,

 • Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 17.11.2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej,

 • Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 30.12.2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej,

 • Zarządzenie Nr 08/2016 z dnia 01.04.2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej,

 • Zarządzenie Nr 07/2017 z dnia 03.04.2017r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej,

   

 

§ 3

 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

wchodzi w życie z dniem 01 marca 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

ZARZĄDZENIE NR MOPS.021.8.2018

 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

 

z dnia 01 marca 2018 roku

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

 

 

Na podstawie § 10 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej z dnia 30 marca 2017 roku roku uchwalonego uchwałą nr XXVII/258/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Uchyla się:

 • Zarządzenie nr 22/2014 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej,

 • Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 17.11.2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej,

 • Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 30.12.2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej,

 • Zarządzenie Nr 08/2016 z dnia 01.04.2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej,

 • Zarządzenie Nr 07/2017 z dnia 03.04.2017r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej,

   

 

§ 3

 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

wchodzi w życie z dniem 01 marca 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KRYNICY MORSKIEJ

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka a w szczególności strukturę, zakresy działania, podział zadań, zasady kierowania pracą w ośrodku, zasady i tryb opracowania aktów prawnych, zasady podpisywania pism i dokumentów, zasady ich udostępniania.

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Ośrodku lub MOPS – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej;

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej;

3) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej;

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Krynicy Morskiej;

5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Krynicy Morskiej;

6) Głównym Księgowym - należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej;

7) Wydziałach – należy przez to rozumieć Wydział Pomocy Społecznej, Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Finansowy;

8) Działach - należy przez to rozumieć Dział ds Pomocy Społecznej, Dział ds Asysty Rodzinnej i Dział ds Usług Opiekuńczych.

 

 

§ 3

 

 

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy – Miasta Krynica Morska.

2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, określonych w statucie Ośrodka przez Radę Miejską.

3. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

4. Każdy pracownik Ośrodka przed rozpoczęciem pracy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Oświadczenie pracownika dotyczące znajomości regulaminu, zaopatrzone w podpis i datę dołącza się do akt osobowych.

 

 

§ 4

 

 

1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej, Statutu oraz zarządzeń Kierownika.

 

§ 5

 

Podstawą działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej jest:

 

1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.);

2. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.);

3. ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych

(t.j. Dz. U. z 2016r.,poz. 902);

4. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn.zm);

5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych

( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.);

6. ustawa z dnia 29 września 1994r., o rachunkowości

( t.j. Dz.U.z 2017r., poz. 2342 z późn.zm.),

7. ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

( t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390);

8. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.)

9. ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1952 z późn. zm.)

10. ustawa z dnia 19 października 2007r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.489 z późn. zm.)

11. ustawa z dnia27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze

środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1938 z póżn.zm.),

12. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(t.j. Dz.U. z 2017r.,poz. 2092 z późn.zm),

13. uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014r. Poz. 430)

14. ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1832 z późn.zm.),

15. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017r., poz.1851 z późn. zm),

16. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” ( Dz. U. z 2016r., poz. 1860),

17. ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.),

18.ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 224 z późn. zm. ),

19. uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020 ( t.j. M.P. z 2015r. poz.821),

20. ustaw z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1201 z późn. zm.),

21. ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1778 z późn. zm.),

22. ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1828),

23. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.),

24.ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1255 ),

25. inne ustawy nakładające na Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywanie zadań i przepisy wykonawcze do tych ustaw,

26. Status Miasta Krynica Morska;

27. Status MOPS Krynica Morska;

28. Inne przepisy prawa materialnego regulujące zadania i kompetencje organów gminy.

 

Rozdział 2

Misja i cele działania Ośrodka

 

 

§ 6

 

1. Misją Ośrodka jest zapewnienie sprawnego i fachowego realizowania zadań własnych gminy, jak i zleconych w zakresie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw.

 

2. Celami działania Ośrodka są:

 

a) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

b) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

c) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

d) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

e) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych

 

 

Rozdział 3

Zasady kierowania Ośrodkiem

 

 

§ 7

 

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2. Kierownik kieruje pracą Ośrodka.

3. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki oraz wszystkie czynności z wyjątkiem zatrudniania, zwalniania i nagradzania pracowników pełni inny wyznaczony pracownik przez Kierownika.

4.Wyznaczony pracownik również wydaje decyzje administracyjne w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza na wniosek Kierownika Ośrodka w czasie jego nieobecności.

5. Główny Księgowy pełni funkcję Kierownika Wydziału Finansowego.

6.Kierownik określa szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków dla Głównego Księgowego i pozostałych pracowników.

7. Kierownik wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji.

 

§ 8

 

Kierownik jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

 

 

§ 9

 

1. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2. Kierownik Ośrodka decyduje o zatrudnieniu, zwalnianiu, wynagradzaniu, przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych pracownikom Ośrodka zgodnie z Kodeksem Pracy i regulaminem wynagradzania.

 

§ 10

 

1. Kierownik wykonuje zadania według właściwości rzeczowej i miejscowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej, zarządzeń i ustaleń Burmistrza Miasta Krynica Morska i Wojewody Pomorskiego.

2. Kierownik wydaje akty prawne w formie przewidzianej prawem w zakresie posiadanych kompetencji.

 

 

§ 11

 

1. Kierownik załatwia sprawy z zakresu administracji publicznej wydając decyzje administracyjne zgodnie z upoważnieniami Burmistrza.

2. Kierownik wykonuje zadania w ramach pełnomocnictwa ogólnego oraz pełnomocnictw

szczególnych udzielonych przez Burmistrza.

3. Kierownik organizuje, koordynuje, nadzoruje przebieg realizowanych zadań Ośrodka.

4. Kierownik odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia mienia,

ład porządek w kierowanym zakładzie pracy.

5. Kierownik przedstawia Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.

6. Kierownik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

a) Głównego Księgowego,

b) Pracownika Socjalnego, Aspiranta Pracy Socjalnej,

c) Pracownika ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,

d) Asystenta Rodziny,

e) Opiekuna w ośrodku pomocy społecznej.

 

Rozdział 4

 

Organizacja Ośrodka

 

 

§ 12

 

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą samodzielne stanowiska pracy.

2. Schemat organizacyjny Ośrodka stanowi integralną część Regulaminu i jest on określony w załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 

 

§ 13

 

1. W skład Ośrodka wchodzą następujące wydziały z samodzielnymi stanowiskami pracy- działami, które w prowadzonych sprawach otrzymują oznaczenia:

 

1) Wydział Systemu Pomocy Społecznej (PS) w skład którego wchodzą:

a) Dział ds Pomocy Społecznej (PS) składa się z dwóch pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie oraz trzeciego pracownika socjalnego wykonującego inne zadania administracyjne bądź aspiranta pracy socjalnej ( do czasu nabycia uprawnień pracownika socjalnego) ;

b) Obsługa Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) którą prowadzi wyznaczony pracownik socjalny;

c) Dział ds. Asysty Rodzinnej (AR) w skład którego wchodzi jeden asystent rodziny;

d) Dział ds. Usług Opiekuńczych (UO) w skład którego wchodzi dwóch opiekunów w ośrodku pomocy społecznej;

2) Wydział ds Świadczeń Rodzinnych (ŚR), Wydział Funduszu Alimentacyjnego (FA)

w skład którego wchodzi pracownik d/s świadczeń rodzinnych i funduszu

alimentacyjnego,

3) Wydział Finansowy (FK) w skład którego wchodzi główny księgowy;

2. Pracą wymienionych wydziałów i działów bezpośrednio kieruje Kierownik Ośrodka.

3. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni inny wyznaczony pracownik przez Kierownika.

4. Główny Księgowy potwierdza wykonanie podróży służbowej Kierownikowi na

poleceniu wyjazdu.

5. W miarę potrzeb Kierownik zatrudnia pracowników na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy, umowy zlecenie lub umów o dzieło.

 

 

Rozdział 5

Zakresy działania Wydziałów Ośrodka

 

§ 14

 

1. Kierownik, Główna Księgowa oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy,

odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie należyte wykonywanie powierzonych

zadań, a w szczególności za:

1) terminowe, rzetelne i zgodne z prawem załatwianie spraw;

2) gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem, zgodnie z przepisami

prawa oraz z zasadami określonymi przez Radę i Burmistrza;

3) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników postanowień regulaminów

obowiązujących w Ośrodku, przepisów bhp i ppoż.,

4) nadzorowanie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych i

dostępu do informacji publicznej;

5) usprawnianie organizacji, metod i form pracy;

6) opracowywanie procedur załatwiania poszczególnych spraw;

7) podnoszenie jakości świadczonych usług.

 

 

§ 15

 

 

1. W celu właściwego wykonywania zadań , Wydziały Ośrodka zobowiązane są do bieżącej

współpracy w szczególności :

1) przygotowywanie projektów oraz realizacja uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza;

2) opracowywanie wniosków do projektu budżetu Miasta Krynica Morska oraz realizacja

zadań ujętych w budżecie;

3) opracowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji

Rady;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu

administracji publicznej;

5) przygotowywanie spraw do wykonania czynności egzekucyjnych w administracyjnym

postępowaniu egzekucyjnym;

6) kompetentna i sprawna obsługa interesantów;

7) ochrona danych osobowych oraz zapewnienie dostępu do informacji publicznej;

8) stosowanie instrukcji kancelaryjnej;

9) prowadzenie archiwizacji dokumentów;

10 stosowania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych;

11) ponoszenie odpowiedzialności za wykonaną pracę;

12) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w toku realizacji zadań.

 

§ 16

 

Wydział Systemu Pomocy Społecznej dzieli się na następujące działy :

 • Dział ds. pomocy społecznej,

 • Dział ds asysty rodzinnej,

 • Dział ds usług opiekuńczych.

   

§ 17

 

Dział ds. Pomocy Społecznej wykonuje w szczególności zadania w zakresie :

 

1) realizacji działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich

integracji z środowiskiem;

2) organizacji środowiskowych form pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia;

3) współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami i podmiotami działającymi w

obszarze pomocy społecznej;

4) przeciw działania negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym;

5) opracowywania i wdrażania programów i projektów ukierunkowanych na pomoc osobom

i rodzinom w środowisku, ze szczególnym naciskiem na grupy osób zagrożonych

ubóstwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym;

6) pracy socjalnej;

7) profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

8) prowadzenia postępowań w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej;

9) realizacji świadczeń pieniężnych, usług i świadczeń w naturze;

10) prowadzenie całości dokumentacji z zakresu pomocy społecznej klientów Ośrodka

w tym : przyjmowanie wniosków, przeprowadzania wywiadów środowiskowych, przygotowywanie decyzji administracyjnych, sporządzania list wypłat zasiłków oraz przekazywanie ich do księgowości, sporządzania sprawozdań z zakresu pomocy społecznej;

11) prowadzenia postępowań związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej

i lokalnych ośrodków wsparcia;

12) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie powierzonych zadań, w tym

wykonywanie czynności związanych z postępowaniami odwoławczymi;

13) sporządzaniu bilansu potrzeb i sprawozdań z zakresu pomocy pomocy społecznej;

14) zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego świadczeniobiorców,pomocy

społecznej – prowadzenie ewidencji;

15) prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji administracyjnych;

16) organizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

17) prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji usług opiekuńczych;

18) obsługa systemu informatycznego dotyczącego pomocy społecznej;

19) udział w posiedzeniu oraz grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

20) prowadzenie monitoringu rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy;

21) obsługa administracyjna i biurowa prowadzonych postępowań ZI,

22) prowadzenie postępowań w zakresie dotyczących świadczeń wychowawczych,

23) realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych poprzez przyjmowanie i i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wysyłanie zapotrzebowań i sprawozdań oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji KDR,

24) zastępstwo pracownika na stanowisku ds. Asysty Rodzinnej i z Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w czasie nieobecności w pracy,

25) wykonywanie innych czynności zlecanych przez Kierownika .

 

§ 18

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krynicy Morskiej, którą wykonuje Dział Pomocy Społecznej - wyznaczony pracownik socjalny.

 

§ 19

 

Dział ds. Asysty Rodzinnej wykonuje w szczególności zadania w zakresie :

1) zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnieniu swoich funkcji;

2) analizowania sytuacji rodzin będących w kryzysie;

3) przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

4) pomocy i opieki wychowania dzieci oraz pomocy w prowadzeniu gospodarstwa

domowego;

5) wydawania opinii o rodzinie i jej członkach na wniosek sądu lub innych uprawnionych

organów;

6) opracowywania i realizacji indywidualnych planów pomocy rodzinie we współpracy

z członkami rodziny oraz pracownikiem socjalnym;

7) wspierania aktywności społecznej rodzin;

8) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia

bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

9) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

10) monitorowania funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

11) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członków,

12)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dzieci i rodziny,

13) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm),

14) zastępstwo pracownika z działu ds Pomocy Społecznej podczas nieobecności w pracy,

15) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika.

Asystent rodziny w terenie pracuje z rodziną na podstawie harmonogramu pracy.

§ 20

 

Dział ds. Usług opiekuńczych realizowany jest przez opiekuna w ośrodku pomocy społecznej i jego zadaniem w szczególności jest:

 

1) realizacja usług opiekuńczych dla osób samotnych wymagających tej formy pomocy jak również dla osób w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić opieki i usług w szczególności w zakresie zaspokojenia podstawowych , codziennych potrzeb życiowych, opieki higieniczno-sanitarnej jak również pielęgnacji zleconej przez lekarza oraz czynności gospodarczych,

2) prowadzenia kart czynności ,

3) realizacja usług opiekuńczych następuje w miejscu zamieszkania osób zainteresowanych,

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

Opiekun realizuje usługi w terenie na podstawie harmonogramu pracy.

 

§ 21

 

 

Wydział Świadczeń Rodzinnych wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1) prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, jednorazowych świadczeń z ustawy 'za życiem” i ;

2) ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i ich wypłacanie;

3) koordynacji realizacji świadczeń rodzinnych;

4) przygotowywania projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych

świadczeń rodzinnych;

5) przygotowywania należnych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz

ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych;

6) prowadzenia rejestrów składanych wniosków oraz wydanych decyzji;

7) prowadzenia postępowań w sprawach wniesionych odwołań;

8) sporządzania statystycznych zestawień wydawanych decyzji administracyjnych oraz

przygotowanie do finansowej realizacji.

9) sporządzania bilansu potrzeb i sprawozdań,

10) prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych,

11) ustalania i wypłacania specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekunów,

12) nadzorowanie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wysyłanie zapotrzebowań i sprawozdań oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji KDR,

13) zastępstwo pracownika z działu ds Pomocy Społecznej podczas nieobecności w pracy,

13) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika.

 

§ 22

 

 

Wydział Fundusz Alimentacyjny wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 

1) prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu

alimentacyjnego;

2) ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

3) koordynacji realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

4) przygotowania projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych

świadczeń alimentacyjnych;

5) przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi;

6) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;

7) prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych;

8) należne rozliczanie dłużników alimentacyjnych z podziałem wynikającym zgodnie

z przepisem ustawy ;

9) prowadzenia rejestrów składanych wniosków oraz wydawanych decyzji;

10) prowadzenia postępowań w sprawach wniesionych odwołań ;

11) sporządzania statystycznych zestawień wydawanych decyzji administracyjnych oraz

przygotowanie do finansowej realizacji

12) współpracy z instytucjami prowadzącymi sprawy osób zobowiązanych do świadczeń

alimentacyjnych i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników

alimentacyjnych.

 

§ 23

 

Wydział finansowy wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i

ustawy o finansach publicznych,

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywania wstępnej kontroli:

a. zgodności operacji gospodarczych finansowanych z planem finansowym,

b. kompletności rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i

finansowych,

4) opracowanie projektu budżetu, planu wydatków i dochodów, nadzór nad realizacją,

5) prowadzenie obsługi finansowej

6) ewidencja należności i windykacji należności,

7) prowadzenie spraw płacowych pracowników, 8) terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

9) prowadzenie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania,

10) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzór nad należytym ich

zabezpieczeniem i utrzymaniem,

11) opracowanie projektów dokumentacji opisującej przyjęte przez Ośrodek zasady

rachunkowości i zasady obiegu dokumentu finansowo-księgowych celem zatwierdzenia

przez Kierownika;

12) opracowania projektów rocznych planów finansowych w oparciu o informacje

o planowanej wysokości wydatków podanych przez osoby odpowiedzialne za komórki

organizacyjne.

13) dostosowania projektów,o których mowa w pkt.12, do projektu uchwały budżetowej na

każdy rok budżetowy w zakresie wydatków budżetowych oraz dokonuje zmian w

zatwierdzonych planach finansowych w oparciu o uchwały Rady lub zarządzania

Burmistrza;

14) sporządzania innych sprawozdań związanych z realizacją zadań Ośrodka;

15) przeprowadzania analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu miasta

i innych będących w dyspozycji Ośrodka;

16) dekretowania dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont;

17) dokonywania terminowej zapłaty faktur i rachunków oraz wszelkich innych zobowiązań;

18) prowadzenia spraw związanych z nadzorem obsługi kasy Ośrodka ( t.j. wykonywanie wszelkich operacji gotówkowych przez kasjera polegających na przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat na podstawie dokumentów dotyczących obrotu pieniężnego - wypłaty zasiłków oraz inne wypłaty i wpłaty zgodnie z instrukcją kasową oraz pilnowania terminowego i poprawnego sporządzania przez kasjera raportów kasowych zgodnie z instrukcją kasową;

19) wystawiania czeków gotówkowych dla kasjera oraz prowadzenia ewidencji druków

ścisłego zarachowania: książeczek czekowych i kwitariuszy przyjętych wpłat;

20) sporządzania i rozliczania wynagrodzenia osób świadczących pracę na rzecz Ośrodka

oraz sporządzania innych dokumentów związanych z wynagrodzeniem;

21) dokonywania przelewów z rachunku bankowego Ośrodka;

22) bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych;

23) prowadzenia zapisów na kontach księgowych oraz przygotowania informacji

i uzgadniania danych koniecznych do sporządzenia sprawozdawczości ;

24) prowadzenie zapisów księgowych środków zaangażowanych w Ośrodku;

25) prowadzenia ewidencji i rozliczeń rozrachunków dotyczących należności i zobowiązań;

26) prowadzenia nadzoru nad należnościami Ośrodka, uzgadniania z Działami

organizacyjnymi czynności zmierzających do wyegzekwowania należności od dłużników;

27) sporządzania deklaracji i rozliczeń do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne , emerytalne

i rentowe dla osób pobierających zasiłki oraz inne świadczenia przewidziane ustawą

o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych;

28) współpracy z bankiem , Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz

innymi instytucjami;

29) sporządzania bilansu rocznego,

30) nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem inwentaryzacji oraz jej rozliczeniem;

31) sporządzanie dokumentacji dla PUP związanej z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

32) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika.

 

§ 24

 

Wyznaczony pracownik z Działu Pomocy Społecznej ( pracownik socjalny bądź aspirant pracy socjalnej ) prowadzi sprawy związane z obsługą kasy Ośrodka poprzez wykonywanie wszelkich operacji gotówkowych polegających na przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat na podstawie dokumentów dotyczących obrotu pieniężnego ( wypłaty zasiłków oraz inne wypłaty i wpłaty ) zgodnie z instrukcją kasową oraz terminowe i poprawne sporządzanie raportów kasowych zgodnie z instrukcją kasową.

 

§ 25

 

Wydział Systemu Pomocy Społecznej odpowiada za obsługę administracyjno-biurową sekretariatu Ośrodka. Wyznaczony pracownik wydziału wykonuje zadania w zakresie:

1) prowadzenia punktu kancelaryjnego;

3) nadzorowania stosowania instrukcji kancelaryjnej;

4) kompleksowej informacji o sprawach załatwianych w Ośrodku;

5) wypisywania przekazów pocztowych do wypłacanych zasiłków;

6) wykonywanie zakupów dla Ośrodka oraz innych niezbędnych czynności w trym zakresie.

 

§ 26

 

1. Szczegółowe zadania ich zakres i odpowiedzialności Głównego Księgowego oraz

pozostałych pracowników ustala Kierownik Ośrodka w zakresach czynności

pracowników, uprawnień i odpowiedzialności pracowniczej.

 

Rozdział 7

 

Zasady podpisywania pism i dokumentów

 

 

 

§ 27

 

1. Do podpisu Kierownika zastrzega się w szczególności:

1) kierowane do centralnych i wojewódzkich organów administracji, urzędów miast i

gmin,

2) kierowane do jednostek samorządu terytorialnego,

3) kierowane do organów kontrolnych,

4) kierowane do organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i służb porządkowych,

5) kierowane do innych, nie ujęte wyżej instytucji i organizacji,

6) odpowiedzi na zapytania instytucji i osób fizycznych,

7) związane z wykonywaniem funkcji Kierownika Ośrodka,

8) dokumenty finansowe,

9) plany sprawozdania z wykonywania wydatków i dochodów,

10) decyzje administracyjne dotyczące realizacji świadczeń finansowych i niefiansowych zgodnie z upoważnieniami w danym zakresie tj. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych i innych,

11) zarządzenia;

12) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych dotyczące spraw z zakresu

funkcjonowania ośrodka;

13) umowy cywilno – prawne;

14) odpowiedzi na skargi i wnioski;

15) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu,

16) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Kierownika do jego podpisu.

 

§ 28

 

 

1. Do podpisu Głównego Księgowego należy:

1) aprobata dokumentów finansowych, planów i sprawozdań z wykonania wydatków i

dochodów finansowych,

2) podpisywanie pism i dokumentów w ramach posiadanych upoważnień.

 

 

§ 29

 

 

1. Pracownicy wszystkich działów opracowujący pisma parafują je z lewej strony.

2. Pracownik socjalni oraz aspirant pracy socjalnej podpisuje wnioski dotyczące udzielenia pomocy, porozumienia zawierane w sprawach indywidualnych w zakresie pomocy społecznej, notatki służbowe a przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i ich podopisywanie leży wyłącznie w uprawnieniach pracowników socjalnych.

 

 

Rozdział 8

 

Kontrola wewnętrzna

 

 

§ 30

 

1. Celem kontroli wewnętrznej jest zapewnienie właściwej działalności Ośrodka,

terminowego i zgodnego z przepisami załatwiania i niedopuszczenie do nadużyć i strat,

której podlegają wszyscy pracownicy jak również ustalenia skutków ewentualnych

nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz

określenie sposobów naprawienia ich i przeciwdziałania im w przyszłości.

2. Kontrolę wewnętrzną sprawują:

a) Kierownik Ośrodka- stosunku do wszystkich pracowników,

b) Główny Księgowy- w działalności finansowej,

3.Formę i zakres kontroli określa kontrolujący w zależności od potrzeb ustalając

każdorazowo jej kompleksowość i problematykę.

4. Dowodem kontroli wewnętrznej jest w szczególności:

a) opatrzenie kontrolowanych dokumentów podpisem kontrolującego, datą czynności ,

ewentualnie naniesioną na nich stosowna adnotacją,

b) notatka,

c) protokół kontroli.

4. Protokół kontroli zawiera :

a) imię i nazwisko kontrolującego,

b) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności,

c) określenie przedmiotu i czasu objętego kontrolą,

d) imię i nazwisko kontrolowanego pracownika,

e) przebieg i wynik czynności kontrolnych,

f) dowody potwierdzające stwierdzone nieprawidłowości,

g) wnioski kontrolującego,

h) data i miejsce podpisania protokołu,

i) podpisy kontrolującego oraz zainteresowanego pracownika.

 

 

 

§ 31

 

Kontrola obejmuje w szczególności:

1. wykonywanie zadań planowych,

2. przestrzeganie terminów oraz poprawności merytorycznej załatwianych spraw,

3. przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy

społecznej i innych ustaw, regulaminu, dyscypliny pracy i przepisów BHP.

4. Kontrola dokonywana jest pod względem:

a) legalności,

b) gospodarności,

c) rzetelności,

d) celowości,

e) terminowości,

f) skuteczności.

§ 32

 

Zasady działalności kontrolnej dochodów i wydatków publicznych określa Kierownik

odrębnym zarządzeniem.

 

 

 

§ 33

 

Postępowanie kancelaryjne w Ośrodku oraz jednolity rzeczowy wykaz akt określa

instrukcja kancelaryjna, ustalona odrębnymi przepisami.

 

§ 34

 

Zasady obiegu i kontroli dokumentów określa Kierownik odrębnym zarządzeniem.

 

 

Rozdział 9

 

 

Pracownicy Ośrodka

 

§ 35

 

Status prawny pracowników Ośrodka określają przepisy o pracownikach

samorządowych oraz ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 36

 

Zasady i procedurę zatrudnienia pracowników Ośrodka określa Regulamin Naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

 

§ 37

 

Pracownicy Ośrodka, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają ocenie według Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników.

 

Rozdział 10

 

Zasady załatwiania indywidualnych spraw obywateli, skarg i wniosków

 

 

 

§ 38

 

1.Przy załatwianiu spraw indywidualnych z zakresu pomocy społecznej pracownicy ośrodka

stosują przepisy kodeks postępowania administracyjnego lub ordynacji podatkowej,

instrukcji kancelaryjnej oraz inne przepisy proceduralne, a w dziedzinie merytorycznej

przepisy prawa materialnego.

2. Sprawy wniesione przez obywateli są ewidencjonowane w rejestrach spraw.

 

 

§ 39

 

Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego, rzetelnego i kulturalnego rozpatrywania

indywidualnych skarg obywateli, kierując się przepisami prawa a w szczególności do:

1. Udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści

obowiązujących przepisów,

2. niezwłocznego załatwiania spraw , a jeśli to niemożliwe-określenia terminu załatwienia,

bieżącego informowania zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy,

3. informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od

wydanych rozstrzygnięć.

 

§ 40

 

 

1. Merytoryczne rozpatrywanie spraw należy do pracownika Ośrodka, właściwego ze

względu na przedmiot sprawy.

2. Rozpatrywanie skarg i wniosków,dotyczących działań Ośrodka i pracowników należy do

Kierownika Ośrodka lub osoby przez niego wskazanej.

3. Rozpatrywanie spraw odbywa się w terminach, o których mowa w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

§ 41

 

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy

Ośrodka-7,00 do 15,00.

Dzień tygodnia-piątek jest uzgodnionym dniem bez petentów w celu uporządkowania akt.

 

 

§ 42

Kierownik Ośrodka przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski i skargi kierowane do Ośrodka podlegają wpisowi do rejestru. Rejestr zawiera

następujące pozycje:

1. nr porządkowy,

2. data wpisu,

3. imię i nazwisko interesanta,

4. skrócona treść wniosku lub skargi,

5. imię i nazwisko osoby załatwiającej,

6. sposób i datę załatwienia.

Rozdział 11

Ochrona tajemnicy służbowej

 

 

§ 43

 

1.Ochronie podlegają informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę

służbową.

2. Za ochronę informacji niejawnych w ośrodku odpowiada Kierownik.

3. Za zapewnienie postrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych odpowiada

Kierownik.

4. Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych w ośrodku ustalane są

odrębnym zarządzaniem Kierownika.

 

 

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

 

§ 44

 

Sprawy nieuregulowane Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Ośrodka ustala

Kierownik zarządzeniami stosownie do obowiązujących przepisów wyższego rzędu.

 

§ 45

 

Zmiana regulaminu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 46

 

Schemat Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

stanowi integralną część Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 47

 

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, Statucie Ośrodka oraz odrębnych

przepisach prawa wyznaczających granice działalności, funkcjonowanie Ośrodka oraz

wykonywanie zadań, określa Kierownik w drodze zarządzenia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej ma na celu ujednolicenie i uporządkowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego, które odzwierciedlają stan faktyczny Ośrodka. Mają również usprawnić pracę Ośrodka w kierunku prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań określonych Statutem nadanym ośrodkowi Uchwałą Nr XXVII/258/17 z dnia 30 marca 2017r.

 

Wobec powyższego wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej jest celowe i zasadne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do

Zarządzenia nr MOPS.021.8.2018

Kierownika MOPS Krynica Morska

z dnia 01.03.2018r.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu Organizacyjnego

MOPS w Krynicy Morskiej

 

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W KRYNICY MORSKIEJ

 

 

 

 

 

 • KIEROWNIK MOPS

 

 

 

WYDZIAŁ FINANSOWY

 

Główny Księgowy

WYDZIAŁ SYSTEMU

POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDZIAŁ ŚW. RODZINNYCH

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Pracownik d/s Świadczeń Rodzinnych

 

 

 

 

DZIAŁ DS. POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Pracownik socjalny

( 3 etaty)

 

bądź

Aspirant pracy socjalnej

DZIAŁ DS. ASYSTY RODZINNEJ

 

 

Asystent rodziny

DZIAŁ DS. USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 

 

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej

(2 etaty)

 

 

INFOLINIA DLA SENIORÓW

SENIORZE!

MASZ WIĘCEJ NIŻ 70 LAT
I POTRZEBUJESZ WSPARCIA?

ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ

22 505 11 11

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 2 punkty, w których można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

- ul. Warszawska 28B, 82-100 Nowy Dwór Gdańsk i- budynek Sądu Rejonowego w Malborku- I piętro - czynny od poniedziałku do środy w godzinach  9:00-13:00,

czwartek w godz. 11:30 - 15:30

piątek w godz. 9:00 - 13:00

- ul. Morska 11, 82-103 Stegna - budynek Domu Pomocy Społecznej "MORS"- czynny :

poniedziałek 15:30 - 19:30

wtorek, środa 13:30 - 17:30

czwartek 8:00 - 12:00

piątek 13:30 - 17:30

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

TEL. 800 12 00 02 INFOLINIA CZYNNA CAŁĄ DOBĘ

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA - UZALEŻNIENIA TEL. 800 199 990 TELEFON BEZPŁATNY, CZYNNY CODZIENNIE W GODZ. 16.00 - 21.00

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD CZYNNOŚCI. CZYNNY CODZIENNIE W GODZ. 17.00 - 22.00.STAWKA ZA POŁĄCZENIE WG TARYFY OPERATORA