Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Czcionka:

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krynicy Morskiej

ogłasza rekrutację w celu zatrudnienia pracownika na stanowisku

opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

 

Zatrudnienie na stanowisku opiekuna nie wymaga przeprowadzenia naboru o jakim mowa w art. 11 ust. 1 ustawy

z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Górników 15a

82-120 Krynica Morska

 

II. Określenie stanowiska pracy :

Nazwa stanowiska pracy: opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2019

Praca na terenie Gminy Miasta Krynica Morska , prowadzona w mieszkaniach osób

otrzymujących usługę.

 

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie: podstawowe, mile widziane śrdenie,

c) posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

a) ukończony kurs - opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekun w domu

pomocy społecznej lub wykształcenie średnie o profilu opiekun osoby niepełnosprawnej,

opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej;

b) ukończone szkolenia w zakresie opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi,

c) empatia, altruistyczna postawa, sumienność i rzetelność, samodzielność, umiejętność i łatwość

nawiązywania kontaktu z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, odpowiedzialność;

d) doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub z osobami

z zaburzeniami psychicznymi;

e) wysoka kultura osobista;

f) umiejętność organizowania pracy w domu chorego;

g) prawo jazdy kat. B (możliwość używania samochodu prywatnego do celów służbowych ).

 

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna w ośrodku pomocy społecznej będzie należało między innymi:

1. czynności higieniczno – pielęgnacyjne tj. mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie chorego,zmienianie bielizny osobistej i pościelowej, przesłanie łóżka, zapobieganie powstawania odleżyn, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

2. czynności gospodarcze tj.zakup artykułów spożywczych i przemysłowych potrzebnych choremu, zabezpieczenie posiłku gorącego raz dziennie, karmienie chorego, wyprowadzanie chorego na spacer, utrzymanie pomieszczeń chorego w czystości, utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego i sanitarnego, pranie bielizny osobistej chorego, dbanie o czystość bielizny pościelowej, palenie w piecu, przynoszenie węgla z piwnicy, przynoszenie wody ,załatwianie innych spraw na życzenie chorego np. uiszczanie miesięcznych opłat za czynsz, energię , prowadzenie ewidencji karty pracy opiekuna wykonującego pracę u chorego potwierdzającej wykonanie usługi i określone dni oraz godziny,

3. czynności opiekuńcze, tj. załatwianie wizyt lekarskich domowych w razie choroby, organizowanie czasu wolnego poprzez dostarczenie książek , czytanie również prasy za zgodą chorego, zachęcanie do wykonywania prac ręcznych, przy chorobie reumatycznej prowadzenie ćwiczeń,

4. czynności aktywizujące społecznie,

5. przygotowywanie lub dostarczanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia,

6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji, prowadzenie ewidencji karty pracy opiekuna wykonującego pracę u chorego potwierdzającego wykonanie usługi i określone dni oraz godziny,

7. współpraca z pracownikami socjalnymi oraz innymi instytucjami w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji usług opiekuńczych,

8. inne zadania zlecone przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej, nie wymienione powyżej, a związane z zadaniami realizowanymi przez OPS.

 

IV. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

  2. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

  4. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

  5. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8. opinie, referencje,

  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.).

Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko opiekun w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i własnoręcznym podpisem..”

 

V. Miejsce i termin składania dokumentów: do 27 września 2019 roku do godz. 15:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej przy ul. Górników 15a w godz. 7.00-15.00 z lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „ Nabór na stanowisko opiekuna w ośrodku pomocy społecznej ”.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Kierownik MOPS w Krynicy Morskiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów, a także prawo do rezygnacji z prowadzenia danego postępowania rekrutacyjnego;

 

VI. Dodatkowe informacje:

Wszelkie informacje o naborze oraz wynikach będą umieszczone za stronie internetowej www.krynicamorska.naszops.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej.

Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55 620- 24 -17).


 

Realizując zapis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Górników15a, 82-120 Krynica Morska. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Murawska - Nikołajuk

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Utworzono dnia 16.09.2019, 13:59

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 2 punkty, w których można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

- ul. Warszawska 28B, 82-100 Nowy Dwór Gdański- budynek Sądu Rejonowego w Malborku- I piętro- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00

- ul. Morska 11, 82-103 Stegna- budynek Domu Pomocy Społecznej "MORS"- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00